Jobban belegondolva, az egyedüllét egy kiváló önismereti teszt is egyben. Ilyenkor szembesülsz önmagaddal és a lényednek olyan aspektusaira láthatsz rá, amelyeket a mindennapi kapcsolati interakciók elfednek. Lévén a figyelmed nem önmagadra, hanem másokra és a döcögős kapcsolatok által gerjesztett problémákra irányul. Ez persze egy zaklatott tudat számára kapóra jön, hogy ne kelljen önmagára rátekinteni. Ezt az önmagától való menekülést tartom a kapcsolati függőségek fő okaként. Sokan például ezért ragadnak bele egy mérgező párkapcsolatba vagy ha esetleg ki is lépnek abból, rögtön keresik a következőt. Ám a fő probléma ezzel nem oldódik meg, sőt tovább romlik. Nem tudom túlbecsülni a tudatos magány gyakorlását, és persze erre a körülményre épített lelki tisztulást és újjászületést. Mert ha én rendben vagyok, akkor a kapcsolataim is rendben lesznek. Gondold végig!

Written by

Vlogger • Trainer • Entrepreneur • 49 • Hungary • Communication + Self-Confidence • I learn to blog to be a pro … soon in English • youtu.be/rZQ_BMHW5tI

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store