Meglátásom szerint ez az igény egyben teret ad a szabadúszók új generációjának, akik képesek lesznek olyan szintű vállalkozást futtatni egyedül, ami jelenleg csak csapatban lehetséges. A kiszervezés lehetősége persze ma is adott, ám a gyakran bizonytalan emberi tényező kiváltása kiszámítható, skálázható és olcsóbb mesterséges intelligenciával egyre nagyobb motivációt jelent majd az új vállalkozók számára.

Jó gondolatok, kösz a fordítást! :)

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store